Prati
Krešimir Šimić
Krešimir Šimić
Filozofski fakultet, Osijek
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Mit kao antropološka konstanta
K Šimić
Bogoslovska smotra 73 (4), 685-711, 2003
52003
Rađanje kulture
K Šimić
Naklada Breza, 2018
32018
Eros u Vetranovićevoj Istoriji od Dijane
K Šimić
Anafora-časopis za znanost o književnosti 1 (1), 37-57, 2014
32014
Literarno-teološki ogledi
K Šimić
Kršćanska sadašnjost, 2005
32005
Književnost i liberalna demokracija u postfilozofijskoj filozofiji Richarda Rortyja
K Šimić
Književna smotra: časopis za svjetsku književnost 51 (191 (1)), 3-17, 2019
22019
Remeta: studije o Mavru Vetranoviću
K Šimić
Matica hrvatska, 2017
22017
Kamo se okenuo Vetranovićev Orfeo?
K Šimić
Umjetnost riječi, 1-17, 2009
22009
Teopoetika: genealogija i perspektiva
K Šimić
Diacovensia: teološki prilozi 28 (2), 247-270, 2020
12020
Još jednom o alegoriji u Marulićevu Dijalogu o Herkulu
K Šimić
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 31 (2), 323-352, 2019
12019
Divkovićevi Abramovi Verši
K Šimić
Zbornik radova sa znanstvenog skupa. Matija Divković i kultura pisane riječi …, 2017
12017
Inkarnacija i umjetnost
K Šimić
Kairos: Evanđeoski teološki časopis 3 (1), 101-110, 2009
12009
Književno-biblijski pristup teodicejskoj problematici
K Šimić
Bogoslovska smotra 75 (1), 31-59, 2005
12005
Istinitost fikcionalnog u svjetlu pneumatološke teologije istine
K Šimić
Bogoslovska smotra 74 (3), 729-758, 2004
12004
A note on humanities
K Šimić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 57 (4), 479-502, 2022
2022
Bilješka o humanistici
K Šimić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 57 (4), 479-502, 2022
2022
Moćno djelo ženske ruke. Ružica Pšihistal, Studije o Marulićevoj Juditi
K Šimić
Anafora: Časopis za znanost o književnosti 9 (2), 447-454, 2022
2022
From Rioeur’s Biblical Hermeneutics to Hermeneutics of the Body
K Šimić
Bogoslovska smotra 92 (1), 89-113, 2022
2022
Od Rioeurove biblijske hermeneutike prema tjelesnoj hermeneutici
K Šimić
Bogoslovska smotra 92 (1), 89-113, 2022
2022
Ivo DŽINIĆ, Dinamika razvoja kulture: tragedija–drama–ironija, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022., 186 str.
K Šimić
Diacovensia: teološki prilozi 30 (4), 637-639, 2022
2022
A Note on Philology
K Šimić
Anafora: Časopis za znanost o književnosti 7 (2), 425-450, 2020
2020
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20