Dalida Rittossa
Dalida Rittossa
Docentica, viša znanstvena suradnica, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet.
Potvrđena adresa e-pošte na pravri.hr - Početna stranica
NaslovCitiranoGodina
Zakon o sudovima za mladež–reformski zahvati i praktične dileme
D Rittossa, M Božićević Grbić
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 19 (2), 615-667, 2012
122012
Seksualni delikti na štetu djece
D Rittossa
Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Ministarstvo unutarnjih …, 2007
102007
Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje–teorijski i praktični problemi
D Rittossa, I Martinović
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 21 (2), 509-548, 2014
9*2014
Elementi modela crime control i due process u odlukama tijela Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s obzirom na članak 6. stavak 1. Europske …
D Rittossa
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 10 (1), 75-107, 2003
8*2003
Kaznenopravni pristup problematici mobbinga
D Rittossa, M Trbojević Palalić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 (2), 1325-1351, 2007
72007
Nova kaznena djela nasilja u Kaznenom zakonu
M Škorić, D Rittossa
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 22 (2), 483-521, 2015
62015
Trafficking of minors in Croatia: Present situation
D Rittossa
Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just. 17, 137, 2009
52009
Prijepori o pravu na pobačaj u Republici Hrvatskoj
D Rittossa
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci 26 (2), 971-97, 2005
42005
PRAVA OSOBA S DU EVNIM SMETNJAMA U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ-EMPIRIJSKA ANALIZA.
V Grozdanić, D Rittossa
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilista u Rijeci 38 (3), 2017
32017
Liječnička tajna u funkciji zaštite privatnosti osoba s duševnim smetnjama
V Grozdanić, M Škorić, D Rittossa
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 64 (5-6), 833-857, 2014
22014
Zablude u Kaznenom pravu
D Rittossa
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014
22014
The Right on Abortion: Comparative Approach Concerning Croatia, Federal Republic of Germany and US
D Rittossa
Universal-Publishers, 2008
22008
Sexual Offences Against Children
D Rittossa
Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti I praksu, Ministarstvo unutarnjih …, 2007
12007
Taking the Right to Abortion in Croatia Seriously-One of the Basis Constitutional Rights or a Rudiment of the Right to Reproduction
D Rittossa
Cardozo JL & Gender 13, 273, 2006
12006
Pravna reforma prokurature u Ruskoj Federaciji u tijelo organizirano u skladu sa zakonom
D Rittossa
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 12 (1), 173-202, 2005
12005
Kaznena politika općinskih sudova na području Županijskog suda u Rijeci
V Grozdanić, Z Sršen, D Rittossa
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 11 (2), 567-608, 2004
12004
Kažnjavanje počinitelja najtežih seksualnih delikata na štetu djece u RH: zakonski okviri i postojeća sudska praksa
D Rittossa
Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu 25 (2), 417-445, 2018
2018
Seksualni delikti na štetu djece: hrvatski kaznenopravni okvir kroz prizmu zahtjeva iz Direktive 2011/93/EU
D Rittossa
Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu 25 (1), 29-63, 2018
2018
USTAVNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA
D Rittossa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 (3), 1057-1096, 2017
2017
Mental health legislation in Croatia: past, current state and future challenges
D Rittossa
Proceedings of International Academic Conferences, 2017
2017
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20