Lada Badurina
Lada Badurina
University of Rijeka - Faculty of Humanities and Social Sciences
Verified email at ffri.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hrvatski pravopis
L Badurina, I Marković, K Mićanović
Matica hrvatska, 2007
169*2007
Raslojavanje jezične stvarnosti
M Kovačević, L Badurina
96*2001
Između redaka: studije o tekstu i diskursu
L Badurina
Hrvatska sveučilišna naklada / Izdavački centar Rijeka, 2008
802008
Kratka osnova hrvatskoga pravopisanja: Metodologija rada na pravopisu
L Badurina
411996
Hrvatska pravopisna norma u 20. stoljeću. U: Samardžija, Marko i Pranjković, Ivo (ur.). 2006
L Badurina
Hrvatski jezik u XX. stoljeću, 145-158, 2005
24*2005
Nauka o pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga: fonetičkom i etimologijskom
M Kušar, L Badurina
Pergamena, 2009
212009
Standardizacijski procesi u 20. stoljeću
L Badurina
Zagreb: Zbornik radova 38, 69-101, 2010
192010
Jezično raslojavanje i tipovi diskursa
L Badurina
Zagrebačka slavistička škola. Preuzeto s: http://www. hrvatskiplus. org 29, 2008
192008
Načini izražavanja imperativnosti
I Pranjković, L Badurina
U: Bosanskohercegovački slavistički kongres I. Zbornik radova, knjiga 1, 619-628, 2012
142012
Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini [Linguistic variants and national identities]
L ur. Badurina, I Pranjković, J Silić
Zagreb: Disput, 2009
14*2009
Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju
L Badurina, M Matešić
Croatica et Slavica Iadertina 7 (1), 17-31, 2011
132011
Slojevi javnog diskursa
L Badurina
Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na slovenskem: členitev jezikovne …, 2004
132004
Neke odlike leksika u suvremenoj hrvatskoj publicistici
L Badurina
Filologija, 417-426, 1998
121998
Standardizacija ili restandardizacija hrvatskoga jezika u 90-im godinama 20. stoljeća
L Badurina
Pišković, Tatjana, 57-59, 2015
102015
Hrvatski slovopis i pravopis u predstandardizacijskome razdoblju
L Badurina
Povijest hrvatskoga jezika: književnost i kultura devedesetih: zbornik …, 2012
102012
Hrvatska interpunkcija u drugoj polovici 20. stoljeća: od rečenice prema tekstu
L Badurina
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 17 (2), 47-58, 2005
102005
Publicistički stil – problematizacija pojma
L Badurina, M Kovačević
Riječki filološki dani 3, 19-28, 2000
102000
Vremenski odnosi na razini složene rečenice i teksta
L Badurina
Zbornik radova 41. seminara Zagrebačke slavističke škole, 75-97, 2013
92013
Jezična i pragmatična obilježja psovke
L Badurina, I Pranjković
Romanoslavica 52 (2), 227-235, 2016
82016
Počeci hrvatske pravopisne norme
L Badurina
Biblioteka Pretisci, pretisak knjige: Josip Partaš, Pravopis jezika …, 2002
8*2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20