Follow
Klara Siljeg
Klara Siljeg
University of Zagreb, Faculty of Kinesiology
Verified email at kif.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
SELF EVALUATION OF MOTOR AND FUNCTIONAL ABILITIES AMONG PUPILS/SAMOPROCJENA MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH
G Sporiš, K Šiljeg, J Mrgan, G Kević
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 13 (2 …, 2011
272011
i Kević, G.(2008). Praćenje trenda promjene morfoloških i aerobnih sposobnosti srednjoškolaca od 2001. do 2006. godine. U B. Neljak (Ur.)
K Šiljeg, M Zečić, J Mrgan
Zbornik radova 17, 206-212, 0
15
Lokalna sportska tradicija kao dio dubrovačkoga kulturnog identiteta
K Šiljeg, A Perinić Lewis, J Sindik
Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, 193-207, 2014
92014
Plivanje
K Šiljeg
Zagreb: Hrvatski plivački savez, 2018
72018
Swim Speed Tests as a Method for Differentiating the Profiles of Young Swimmers.
K Šiljeg, J Sindik, G Leko
Montenegrin Journal of Sports Science & Medicine 6 (2), 2017
62017
Biomehaničke karakteristike zaveslaja u kraul tehnici
K Šiljeg, G Leko, J Sindik
Hrvatski športskomedicinski vjesnik 31 (1), 9-16, 2016
62016
How to measure muscular endurance in children: a new approach
G Kević, K Šiljeg, J Mrgan, G Sporiš
Collegium antropologicum 37 (2), 385-390, 2013
62013
Somatotip plivača
G Leko, K Šiljeg, P Mikulić
Hrvatski športskomedicinski vjesnik 26 (2), 83-87, 2011
62011
Swimmers Somatotype Profile
G Leko, K Šiljeg, P Mikulić
Hrvatski športskomedicinski vjesnik 26 (2), 83-87, 2011
52011
Plivači i neplivači u prvim razredima osnovne škole u Dubrovniku i Varaždinu
K Šiljeg, J Sindik
Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, 55-68, 2015
42015
Povezanost antropoloških karakteristika i specifičnih plivačkih sposobnosti s uspješnošću u plivanju
K Šiljeg
Doctoral Dissertation. Zagreb: Kineziološki fakultet, 2012
42012
Situational success in 100-m backstroke event at the 2004 and 2008 European Swimming Championships
K Šiljeg, G Leko, P Mikulić
Stroke 3, 674, 2011
42011
Razlike između plivača kadeta i mlađih juniora u nekim antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima
K Šiljeg, G Leko, D Zoretić
Hrvatski športskomedicinski vjesnik 24 (2), 113-118, 2009
42009
Successfulness in the training of non-swimmers strongly depends on the coach
K Šiljeg, J Sindik
U: Kapidžiæ A, ur. Zbornik nauènih i struènih radova sport i zdravlje …, 2015
32015
Projekt “Varaždin pliva”. 13. hrvatsko savjetovanje o obuci neplivača Orahovica. prof. emeritus dr. sc
K Šiljeg, G Leko, N Grčić-Zubčević
Findak, V.(ur). Zagreb: Hrvatski savez sportfiske rekreacije „Sport za sve …, 2014
22014
Promjene odnosa antropometrijskih i motoričkih karakteristika unutar 6-mjesečnog perioda kod plivača adolescenata
G Leko, K Šiljeg, D Zoretić
Hrvat. Športskomed. Vjesnik 26, 33-38, 2011
22011
Konstrukcija i validacija mjernih instrumenata za procjenu fleksibilnosti plivača u leđnoj tehnici
K Šiljeg, N Grčić Zubčević
Zbornik radova 16, 219-224, 2007
22007
Poduka neplivača u Varaždinu: Iskustva provedbe programa
K Šiljeg, G Leko, J Sindik
Zbornik radova 25, 2016
12016
Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije djece i mladih
J Mrgan, K Šiljeg, G Kević, M Zečić
Zbornik radova–međunarodna znanstveno-stručna konferencija “Kineziološki …, 2012
12012
„Kineziološki sadržaji u funkciji unapređenja zdravlja mladih “
G Kević, K Šiljeg, J Mrgan, M Zečić
Kineziološki sadržaji i društveni život mladih–Zbornik radova, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20