Dionis Jurić
Dionis Jurić
University of Rijeka, Faculty of Law, Croatia
Verified email at pravri.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sustav upravljanja u društvima za osiguranje prema Zakonu o osiguranju iz 2015. godine u Republici Hrvatskoj
D Jurić
Evropska revija za pravo osiguranja, 2015
82015
Društva za upravljanje investicijskim fondovima i njihove statusne posebnosti
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 (1), 149-185, 2008
82008
Transparentnost statusnih i financijskih odnosa povezanih društava
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 (2), 939-984, 2006
72006
Uloga revizora u dioničkom društvu
D Jurić
72004
Protupreuzimateljske mjere i položaj uprave ciljnog društva u postupku preuzimanja dioničkih društava
D Jurić, A Zubović
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 (1), 291-331, 2009
62009
Nezavisnost članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora upravnog odbora i njihove komisije u dioničkom društvu
D Jurić
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 101-124, 2008
62008
Pravo društava
D Jurić
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2020
52020
Statusno javno-privatno partnerstvo
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 (1), 297-316, 2011
52011
Pravo manjinskih dioničara na podnošenje tužbe u ime dioničkog društva protiv članova uprave i nadzornog odbora
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 (1), 541-586, 2007
52007
Neovisnost zakonskog revizora u odnosu na subjekte revizije prema Zakonu o reviziji iz 2017. godine
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 (1), 127-153, 2018
42018
Pravno uređenje unutarnjeg korporacijskog upravljanja (corporate governance) u dioničkim društvima u hrvatskom i usporednom pravu društava (doktorska disertacija)
D Jurić
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Pravni fakultet, Rijeka, 2005
42005
Politika primitaka u kreditnim institucijama u europskom i hrvatskom pravu
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 (1), 359-388, 2013
32013
Primanja za rad i objavljivanje podataka o primanjima za rad članova uprave i nadzornog odbora dioničkog društva
D Jurić
Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba …, 2011
32011
Europsko pravo društava
D Jurić
Rijeka: Pravni fakultet, 2008
32008
Europska zadruga
D Jurić
Pravo i porezi 15 (6), 58-67, 2006
32006
Odgovornost vladajućeg društva za obveze ovisnog društva u hrvatskom i usporednom pravu
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 23, 507-540, 2002
32002
Prekogranični prijenos sjedišta trgovačkog društva u europskom i hrvatskom pravu
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 66 (6), 735-759, 2016
22016
PRIJELAZ RIZIKA S PRODAVATELJA NA KUPCA KODUGOVORA O MEĐUNARODNOJ KUPOPRODAJI S OSVRTOM NA INCOTERMS 2010
D Jurić, J Mihić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 (1), 355-387, 2012
22012
Prekogranični aspekti prava glasa–otvorena pitanja u europskom i hrvatskom pravu
E Čulinović-Herc, D Jurić
Prekogranična i regionalna suradnja-zbornik radova s meðunarodnog …, 2007
22007
Pojam i karakter korporacijskog upravljanja u dioničkim društvima
D Jurić
Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne …, 2004
22004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20